47b2db302774d990322541f0e5fd79ab.jpg

6fd37e42f80a57749eeccf691d2d44ee.png

476049e3a6b26d76f36107076ad22c80.jpg

ITA 2562

Post by satun
on 18 มิถุนายน 2562
ฮิต: 301
 
 

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 2562

 

id รายการตรวจสอบ คำอธิบายเพิ่มเติม
o1 โครงสร้าง  
o2 ข้อมูลผู้บริหาร  
o3 อำนาจหน้าที่  
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
o5 ข้อมูลการติดต่อ  
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
o8 Q&A  
o9 Social Network  
o10 แผนการดำเนินงานประจำปี  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o11 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o17 e-service  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กาารทุจริต  
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
o36 การประเมินความเสายงการทุจริตประจำปี ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ยังไม่เชื่อมโยงลิงค์
o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
o45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน  
o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ